Metoder

Tryckfallsjägarna tillhandahåller nästan samtliga mättekniker och –metoder som i dag finns inom området läcksökning. Vår mätinstrumentpark består av utrustning från väletablerade tillverkare men också av utrustning som vi utvecklat och förädlat själva för att de ska leva upp till våra högt ställda krav.

Valet av metod styrs av flera faktorer som tillexempel ledningen eller rörsystemets uppbyggnad, materialutförande och läckagets storlek. Här nedan kan ni läsa om några av våra vanligaste metoder för att lokalisera dolda rörläckage.


Tryckfallsjägarna AB

Ett specialistföretag inom (rör)läcksökning och skadeutredning med säte i Stockholm. På förfrågan, även vida akuta fall, erbjuder vi våra tjänster i hela Sverige med kort inställelsetid.

Akustisk teknik

Genom olika typer av akustisk teknik kan de ljud ett läckage orsakar uppfattas varvid rörläckageget kan så väl ringas inom som exakt lägesbestämmas. Detta utförs exempelvis genom lyssnings- och korrelationsmätningar

Mark- och ventillyssning

Genom mark- och ventillyssning kan läckage och utläckande media uppfattas över markytor och på ventiler. Metoderna används ofta i kombination med övriga akustiska tekniker.

Spårgas

Genom spårgasteknik kan så väl stora som små läckage lokaliseras med hjälp av högprecisa mätinstrument. Genom att spårgas tillsätts i en rörledning kan denna sedan uppmätas vid den dolda läckagepunkten.

Spårämne

Med hjälp av olika typer av spårämnen, ofta i kombination med ultraviolett (UV-) ljus, kan läckage upptäckas som inte är möjliga att se med blotta ögat. Metoden lämpar sig särkilt för väldigt små läckage.

Termografering

Genom termografering kan utläckande media och energi upptäckas. Metoden kan användas till att lokalisera ett enskilt läckage men också för att få en översyn av exempelvis fjärr-/värmekulvertar för att undvika framtida problem.

Inspektionskamera

Med hjälp av olika typer av inspektionskameror kan Tryckfallsjägarna lokalisera läckage och otätheter på de flesta typer av rörledningar. Detta inkluderar så väl avloppsrör som trycksatta ledningar. Med hjälp av tekniken kan även svåråtkomliga utrymmen som slitsar eller exempelvis uppreglade golv inspekteras.