Våra tjänster

Läcksökning

Genom läcksökning kan man lokalisera och fastställa dolda läckage på nästan alla typer av konstruktioner. Detta innefattar allt från exempelvis ett läckande kallvattenrör till fuktinträngning i en byggnad orsakat av väder och vind. Konstruktionen i fråga styr vilka läcksökningsmetoder som bäst tillämpas för att hitta läckaget.

Att lokalisera ett läckage, oavsett konstruktion, kräver ofta gedigen kunskap om läcksökning tillsammans med speciellt utformade mätinstrument. Tryckfallsjägarna besitter kunskapen och verktygen för att kunna lokalisera nästan alla typer läckage med hög precision.

Rörläcksökning

Tryckfallsjägarna utför läcksökningar på alla typer av rörsystem och –konstruktioner. Nedan följer de vanligaste typerna av ledningar och system som vi arbetar med:

  • Värmesystem
  • Kylsystem
  • Fjärrvärme och –kyla
  • Kall- och varmvattenledningar
  • Konstbevattning
  • Spill- och avloppsledningar
  • Dagvattenledningar

Skadeutredning (fukt- och vattenskador)

Ett läckande värmesystem uppmärksammas oftast av ett regelbundet tryckfall eller förlust av värmemedia. Samtidigt misstänks ett dolt kall- eller varmvattenläckage i regel av en förhöjd vattenförbrukning. Några synliga spår eller direkta konsekvenser av läckagen behöver nödvändigtvis inte finnas.

I samband med en uppkommen vattenskada är problematiken istället den omvända – man vet var problematiken är belägen men inte vad om orsakar den. Tryckfallsjägarna utför fukt- och skadeutredningar där vi besvarar vad som orsakat problematiken och vad man gör för att åtgärda den.

Avloppslukt

Avloppslukt är ett vanligt förekommande problem för många hus- och fastighetsägare. Problematiken orsakas oftast av läckage i byggnadens avlopps-/spillvattensystem. Sådana otätheter som ger upphov till lukten behöver nödvändigtvis inte leda till en fukt- och vattenskada och kan därför vara väldigt svårlokaliserade.

Ibland kan felet vara så enkelt som en felaktigt isatt golvbrunnsinsats medan det andra gånger kan vara betydligt mer svårlöst. Exempelvis kan små otätheter på en rörledning, som omöjligen kan upptäckas okulärt, utgöra en kraftig luktkälla. Det otäta röret är därtill ofta dolt och inbyggt varvid källan endast kan upptäckas med speciella mätinstrument.

Förekomsten av avloppslukt kan även orsakas av på förhand mer långsökta felkällor där lukten från en otäthet kan spridas långväga i en byggnad via ventilationen och konstruktionen.

Tryckfallsjägarna utför flera olika typer av mätningar för att lokalisera källan till avloppsproblematiken, primärt utan vidtagandet av några förstörande ingrepp.

Övrig läcksökning

Även om Tryckfallsjägarna främst specialiserar sig på rörläckage och skadeutredning har vi kunskap, metoder och instrument för att kunna hjälpa er med nästan samtliga frågeställningar inom läcksökning. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss mer er specifika frågeställning så berättar vi hur Tryckfallsjägarna kan hjälpa er.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.